Statut Fundacji Wspierajmy Seniorów z dnia 01.12.2016 roku

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Fundacja Wspierajmy Seniorów została ustanowiona aktem notarialnym rep. A numer 7509/2016 dnia 01.12.2016 roku przed notariuszem Martą Popłonyk-Skrzypczak we Wrocławiu z woli fundatorów indywidualnych: Ewy Anity Jankowskiej oraz Marcina Dariusza Drozda.

 

§ 2.

Siedzibą Fundacji jest Wrocław.

 

§ 3.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 4.

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla bardziej efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może działać także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5.

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 6.

1. Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu podmiotów, chronionego prawem.

2. Fundacja może używać pieczęci z napisem określającym jej nazwę i siedzibę oraz znakiem graficznym, o którym mowa w ust. 1 § 6 statutu.

3. Fundacja może przyznawać odznaczenia i medale honorowe osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub wyróżniającym się w działalności zgodnej z celami Fundacji.  Odznaczenia i medale honorowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, w imieniu Fundacji przyznaje Zarząd Fundacji, z własnej inicjatywy, lub na wniosek Fundatora, Rady Fundatorów lub Rady Naukowej.

 

 

Rozdział II

Cele, środki, zasady działania Fundacji

 

§ 7.

1. Celem Fundacji jest wszechstronna działalność, która pośrednio i bezpośrednio ma prowadzić do poprawy jakości życia lub wydłużenia życia osób starszych - 86.22.Z, 86.90.C, 86.90.E, 88.99.Z.

2. Ponadto definiuje się następujące szczegółowe cele Fundacji:

a)      ochrona i promocja zdrowia wśród i/lub dla osób starszych - 86.22.Z, 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E, 88.99.Z;

b)      wszechstronna działalność związana z udzielaniem opieki medycznej na rzecz osób starszych w zakresie profilaktyki i leczenia chorób - 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E;

c)      poszerzanie wiedzy, realizacja badań i analiz, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań - 72.19.Z;

d)      nauka, edukacja, oświata wśród i/lub dla osób starszych - 86.22.Z, 86.90.C, 86.90.E, 85.52.Z, 85.59.B;

e)      upowszechnianie turystyki, kultury, aktywności fizycznej wśród osób starszych - 85.51.Z;

f)       pobudzanie i zagospodarowywanie aktywności osób starszych, integrowanie środowisk osób starszych oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych - 88.10.Z, 88.99.Z;

g)      udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom starszym w okolicznościach uzasadnionych ich sytuacją bytową, organizowanie samopomocy środowiskowej - 88.10.Z;

h)      promocja i organizacja wolontariatu wśród i/lub dla osób starszych - 88.99.Z

i)       promocja stylu życia harmonijnie współdziałającego z prawami natury - 86.90.E.

 

§ 8.

1. Do realizacji celów wymienionych w § 7 statutu Fundacja może podejmować następujące działania:

a) inicjowanie i organizowanie działalności charytatywnej na rzecz środowiska osób starszych - 88.10.Z, 88.99.Z;

b) inspirowanie różnych form ofiarności społecznej na rzecz środowiska osób starszych - 94.99.Z;

c) prowadzenie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, referatów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania i promocji wiedzy - 85.52.Z;

d) inicjowanie, organizowanie i uczestnictwo w pracach badawczych, przygotowywanie analiz, egzegez, opinii, interpretacji, ekspertyz, publikacji dotyczących tematyki osób starszych - 72.19.Z;

e) inicjowanie, organizowanie i uczestnictwo w programach aktywnej profilaktyki zdrowotnej - 86.22.Z, 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E;

f) inicjowanie i organizowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i rozrywkowej - 85.52.Z;

g) organizowanie wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń dla osób starszych - 94.99.Z;

h) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie spacerów, rajdów, eskapad, objazdów, wyjazdów, pielgrzymek i wypraw turystycznych i turystyczno-krajoznawczych dla osób starszych - 85.51.Z;

i) prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie działalności edukacyjnej, publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie opracowań, rozpraw, książek, czasopism, artykułów naukowych i publicystycznych, broszur i wydawnictw specjalnych - 85.59.B, 58.11.Z, 58.19.Z;

j) inicjowanie, organizacja lub wspieranie wszechstronnej działalności związanej z udzielaniem opieki medycznej na rzecz osób starszych w zakresie profilaktyki i leczenia chorób poprzez wsparcie logistyczne, aparaturą, wyposażeniem i akcesoriami, oraz szeroko pojęte wsparcie osobowe, merytoryczne i naukowe - 86.22.Z, 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E;

k) propagowanie w szeroko rozumianych materiałach promocyjnych idei i celów zawartych w statucie Fundacji - 58.19.Z;

l) lobbowanie na rzecz wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości życia lub wydłużenia życia osób starszych - 58.19.Z;

m) inicjowanie, organizacja, finansowanie lub współfinansowanie działań z różnych dziedzin sztuki o tematyce zbieżnej z celami Fundacji - 94.99.Z;

n) tworzenie szeroko pojętej infrastruktury do realizacji celów Fundacji, w szczególności wspierającej koncepcję zdrowego i aktywnego starzenia się - 94.99.Z;

o) budowanie szeroko pojętej infrastruktury umożliwiającej społeczności osób starszych tworzenie spójnej wspólnoty, połączonej kontaktami, relacjami i więzami społecznymi, biznesowymi, kulturalnymi i kulturowymi - 88.10.Z, 88.99.Z, 94.99.Z;

2. Fundacja może realizować zadania wymienione w ust. 1 § 8 statutu we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, innymi osobami prawnymi, jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji.

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.  Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

Rozdział III

Organy Fundacji

 

§ 9.

Organami Fundacji są: Rada Fundatorów, Zarząd Fundacji oraz Rada Naukowa Fundacji.

 

§ 10.

Rada Fundatorów

 

1.      Radę Fundatorów stanowią: Fundatorzy (założyciele Fundacji) oraz osoby wybrane przez Fundatorów do grona Rady Fundatorów.  Rada Fundatorów może składać się maksymalnie z 3 członków (łącznie z Fundatorami).

2.      Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

2.1.   Sprawowanie kolegialnej kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji;

2.2.   Wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, Prezesa Zarządu Fundacji, członków Rady Naukowej Fundacji, Przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji;

2.3.   Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego oraz programu działalności Rady Fundatorów;

2.4.   Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego oraz programu działalności Zarządu Fundacji;

2.5.   Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Rady Naukowej;

2.6.   Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

2.7.   Wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd Fundacji;

2.8.   Zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji;

2.9.   Określenie maksymalnej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Zarząd Fundacji w danym roku obrachunkowym;

2.10.                   Udzielenie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości;

2.11.                   Zmiany statutu Fundacji;

2.12.                   Udzielenie zgody na uczestniczenie Fundacji w spółkach kapitałowych działających w kraju i zagranicą;

2.13.                   Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji i sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji;

2.14.                   Ustalanie sposobu pokrycia strat oraz przeznaczenia dochodów osiągniętych przez Fundację;

2.15.                   Prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji.

3.      Uwarunkowania prawne członków Rady Fundatorów:

3.1.   Prawa członków Rady Fundatorów są niezbywalne przez czynność prawną;

3.2.   Fundator może złożyć pisemną deklarację rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundatorów i nie będzie uwzględniany przy ustalaniu quorum;

3.3.   Członek Rady Fundatorów wybrany do pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji składa pisemne oświadczenie o zawieszeniu swojego członkostwa w Radzie Fundatorów na czas pracy w Zarządzie Fundacji;

3.4.   Członek Rady Fundatorów składa pisemne oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4.      Zasady pracy Rady Fundatorów:

4.1.   Posiedzenia Rady Fundatorów zwoływane są co najmniej raz w roku na wniosek jednego z członków Rady Fundatorów lub Zarządu Fundacji;

4.2.   Fundatorzy mogą być reprezentowani w Radzie Fundatorów poprzez swych pełnomocników wskazanych w pisemnym pełnomocnictwie;

4.3.   Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Rady Fundatorów.  W przypadku podziału głosów 1:1 decydujący jest głos Fundatora.

4.4.   W zakresie kwestii ujętych w ust. 2.2, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 § 10 statutu wymagana jest jednomyślność Fundatorów do podjęcia prawomocnej uchwały.

4.5.   Członkowie Rady Fundatorów mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów związanych z działalnością na rzecz Fundacji w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 11.

Zarząd Fundacji

 

1. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Radę Fundatorów.

2. Zarząd Fundacji jest powoływany na czas nieokreślony.

3. Do Zarządu Fundacji nie mogą być powołani członkowie Rady Fundatorów, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w ust.3.3 § 10 statutu.

4. Członek Zarządu Fundacji składa pisemne oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani przez Fundatorów w każdym czasie, także w trybie natychmiastowym.  Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu Fundacji.

6. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu, zwany dalej Prezesem, powoływany i odwoływany przez Radę Fundatorów.

7. Zarząd Fundacji działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundatorów.

8. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

9. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

10. Przy równowadze głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji.

11. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

12. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą:

a) kierowanie działalnością Fundacji, odpowiedzialność za realizację celów Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;

b) opracowanie rocznych i wieloletnich planów pracy;

c) przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Fundacji;

d) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji, przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów, oraz ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń dla pracowników Fundacji;

e) powoływanie kierowników komisji tematycznych, zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komisji tematycznych;

f) powoływanie i likwidacja oddziałów Fundacji oraz zakładów Fundacji;

g) powoływanie i odwoływanie kierowników oddziałów Fundacji i zakładów Fundacji;

h) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych oddziałów Fundacji i zakładów Fundacji.

13. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie.

14. Zarząd Fundacji może powoływać Komisje Tematyczne.  Przewodniczący Komisji, jeśli nie są członkami Zarządu Fundacji, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

 

§ 12.

Rada Naukowa

 

1. Rada Naukowa fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji z zakresu działalności realizowanej przez Fundację.

2. Rada Naukowa jest powoływana przez Radę Fundatorów na czas nieokreślony.

3. Pracami Rady Naukowej kieruje Przewodniczący Rady Naukowej.

4. Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.

5. Przewodniczący Rady Naukowej jest powoływany na czas nieokreślony.

6. Członek Rady Naukowej składa pisemne oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

7. Członkowie Rady Naukowej mogą być odwołani przez Fundatorów w każdym czasie, także w trybie natychmiastowym.  Członkostwo Rady Naukowej ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka rady Naukowej.

 

 

Rozdział IV

Majątek Fundacji

 

§ 13.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 złotych (słownie: trzech tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 14.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 15.

Fundacja nie ma prawa:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 16.

Źródłami finansowania działalności Fundacji są:

a) darowizny, spadki zapisy;

b) dotacje i subwencje;

c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, loterii;

d) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;

e) dochody z działalności gospodarczej realizowanej przez Fundację;

f) środki pozyskane z funduszy unijnych;

g) dochody z własnej działalności statutowej.

 

§ 17.

Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizacje jej celów statutowych określonych w § 8 statutu.

 

§ 18.

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem.

 

§ 19.

Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem, dla jakiego je zorganizowano.

 

§ 20.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 21.

Rozporządzenie składnikami trwałego majątku Fundacji może nastąpić w przypadku, gdy:

a) uzasadnia to cel Fundacji;

b) następuje naturalne jego zużycie;

c) jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.

 

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 22.

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 § 22, w obszarach takich jak:

a) wszechstronna działalność związana z udzielaniem opieki medycznej na rzecz osób starszych w zakresie profilaktyki i leczenia chorób - 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E, 86.22.Z;

b) upowszechnianie turystyki, kultury, aktywności fizycznej wśród osób starszych - 85.51.Z;

c) udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom starszym w okolicznościach uzasadnionych ich sytuacją bytową, organizowanie samopomocy środowiskowej - 88.10.Z;

d) prowadzenie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, referatów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania i promocji wiedzy - 85.52.Z;

e) inicjowanie, organizowanie i uczestnictwo w pracach badawczych, przygotowywanie analiz, egzegez, opinii, interpretacji, ekspertyz, publikacji dotyczących tematyki osób starszych - 72.19.Z;

f) inicjowanie, organizowanie i uczestnictwo w programach aktywnej profilaktyki zdrowotnej - 86.22.Z, 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E;

g) inicjowanie i organizowanie aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i rozrywkowej - 85.52.Z;

h) prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie działalności edukacyjnej, publicystycznej i informacyjnej, w tym wydawanie opracowań, rozpraw, książek, czasopism, artykułów naukowych i publicystycznych, broszur i wydawnictw specjalnych - 85.59.B, 58.11.Z, 58.19.Z;

i) inicjowanie, organizacja lub wspieranie wszechstronnej działalności związanej z udzielaniem opieki medycznej na rzecz osób starszych w zakresie profilaktyki i leczenia chorób poprzez wsparcie logistyczne, aparaturą, wyposażeniem i akcesoriami, oraz szeroko pojęte wsparcie osobowe i naukowe - 86.22.Z, 86.90.A, 86.90.C, 86.90.E.

3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć placówki terenowe.

4. Placówki terenowe tworzone będą na mocy uchwały Zarządu Fundacji.  Placówką terenową kieruje Dyrektor, powoływany na mocy uchwały Zarządu Fundacji na czas określony w tej uchwale.

 

§ 23.

1. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.

2. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej zakładami powoływane na mocy uchwały Zarządu Fundacji.  Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładu, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

3. Kierownik zakładu kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

4. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

 

 

§ 24.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 25.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

2. Połączenie, o którym mowa w ust.1 § 25 statutu, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. Decyzję o przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1 § 25 statutu, podejmują Fundatorzy na mocy jednomyślnej uchwały.

 

§ 26.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzje o przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy samodzielnie lub na wniosek Zarządu Fundacji na mocy jednomyślnej uchwały.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na wskazane przez Radę Fundatorów cele określone w  §7 niniejszego statutu Fundacji.

 

§ 27.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS.

 

 

Podpisy Fundatorów

 

 

Wrocław, 1 grudnia 2016 roku