IDEA  

Niekorzystne zmiany demograficzne prowadzące do starzenia się społeczeństwa sprawiają, że idea prewencji geriatrycznej staje się w Polsce bardzo ważnym i naglącym zagadnieniem.

Istnieje pilna potrzeba aktywizacji społecznej, zapobiegania niepełnosprawności osób starszych oraz zapobiegania i optymalnego leczenia chorób wieku podeszłego.

W grudniu 2016 roku została powołana do życia Fundacja WSPIERAJMY SENIORÓW, której działalność ma na celu poprawę jakości i wydłużenie życia osób starszych.

Wśród wielu organizacji, których celem jest poprawa życia osób starszych oraz promowanie aktywnego spędzania czasu, Fundacja WSPIERAJMY SENIORÓW wyróżnia się tym, iż została powołana przez lekarzy i znaczna część pracujących dla niej wolontariuszy to lekarze.  Dlatego podejmowane przez nas działania mają głównie aspekt prozdrowotny i medyczny.

Naszym celem jest aktywizacja społeczna seniorów, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, poprawa zdrowia i utrzymanie samodzielności i pełnosprawności seniorów poprzez realizowanie projektów edukacyjnych, społecznych i naukowych w zakresie medycyny senioralnej.  Naszym priorytetem jest popularyzacja wiedzy medycznej z zakresu zapobiegania i leczenia chorób wieku starszego, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, realizacja badań profilaktycznych i naukowych oraz monitorowanie stanu zdrowia i jakości życia seniorów.